Xây dựng chính sách theo hướng mở để có thể điều chỉnh một cách linh hoạt