Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt 

Xem với cỡ chữ
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để hướng đến mục tiêu trở thành xây đô thị đầu tàu, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, Đảng bộ TP. Vĩnh Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh dự tổng kết công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2015 - 2020
Ảnh: Hiếu Phạm

Chuyển biến rõ nét

Quán triệt quan điểm trên, thời gian qua, Đảng bộ TP. Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ trên cả 4 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, là Đảng bộ thành phố đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương cùng Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vĩnh Phúc chỉ đạo triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn theo đúng lộ trình đề ra. Đến nay, thành phố đã sắp xếp, tinh giản được 8 đầu mối phòng, ban, đơn vị của thành phố với 7 cấp trưởng, 9 cấp phó; giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 189 người xuống còn 76 người; cấp thôn, tổ dân phố từ 1.342 người xuống còn 605 người.

Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, thành phố cũng đã được giảm 10 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp tổ chức, bộ máy, các cơ quan, đơn vị đã giảm nhiều đầu mối, khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tạo niềm tin lớn trong toàn Đảng bộ, được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, Đảng bộ thành phố luôn tích cực triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống gương mẫu của đảng viên. Tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII; quan tâm giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng và thực tế của cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo 

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh thành phố giai đoạn 2015 - 2020 mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Đảng bộ TP. Vĩnh Yên cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền; quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị: Thời gian tới, Đảng bộ thành phố cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy, cụ thể hóa thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể, cá nhân, người đứng đầu. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mặt khác, phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Hiếu Phạm