Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 

Xem với cỡ chữ
Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc hôm nay, 25.9, tập trung thực hiện tốt nhiều nội dung thảo luận và thông qua nhiều báo cáo cùng các dự thảo chương trình. Báo cáo chính trị trình Đại hội được tổ chức lấy ý kiến sâu rộng. Công tác nhân sự được thực hiện hết sức chặt chẽ, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện.

Bước phát triển năng động, toàn diện

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành quả tích cực, vượt mức chỉ tiêu đồng thời bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có những bước phát triển năng động, toàn diện trên các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Trên cơ sở đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới với quyết tâm chính trị cao, tập trung chỉ đạo toàn diện, thực hiện các đột phá chiến lược, phát huy lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh mới, nâng cao năng suất và hiệu quả nền kinh tế, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Định hướng trong nhiệm kỳ mới được xác định rõ ràng: Sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Khai thác hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng các yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Thực hiện chặt chẽ công tác nhân sự

Từ quyết tâm và định hướng rõ ràng trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ngay lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị Đại hội từ rất sớm. Ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 30.9.2019 về “Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đại hội từ cấp cơ sở đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX...

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan cho biết: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX được thực hiện chu đáo, đúng quy định. Mọi công tác chuẩn bị được các Tiểu ban chủ động triển khai theo đúng tiến độ. Chủ đề Đại hội được thống nhất là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết thêm: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX tập trung thực hiện tốt nhiều nội dung thảo luận và thông qua nhiều báo cáo cùng các dự thảo chương trình. Các văn kiện trình Đại hội được khẩn trương hoàn thiện. Báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến sâu rộng tới các chi bộ, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp ủy các thời kỳ, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân. Công tác nhân sự được thực hiện hết sức chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện đúng quy trình. Các nhân sự ứng cử Ban Chấp hành khóa mới đều bảo đảm cơ cấu theo yêu cầu đặt ra.

Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền được tập trung chỉ đạo và coi trọng, chỉ đạo chi tiết việc tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong Đảng bộ và nhân dân địa phương. Việc trang trí khánh tiết; giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm công tác hậu cần; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác vệ sinh môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị... đều được các ngành tích cực triển khai và cơ bản đều đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu đề ra. Quy trình Đại hội theo đúng hướng dẫn, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Như vậy, Bắc Ninh đã chuẩn bị rất kỹ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nêu cao truyền thống văn hiến, cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khát vọng quê hương; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy mạnh mẽ thành tựu vượt bậc đạt được trong 23 năm tái lập tỉnh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

HOÀNG NGA