Công bố 5 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số 3836/TTKQH-TT về việc công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các Nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26.9.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 982/2020/UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Khóa XIV; Nghị quyết số 985/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 986/2020/UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 987/2020/UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Nghị quyết số 982/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Khóa XIV, kể từ ngày 1.8.2020. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ông Hoàng Quang Hàm được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Trong các Nghị quyết khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Minh Thức, kể từ ngày 10.7.2020; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Tấn Việt, kể từ ngày 10.7.2020.

Theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26.9.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường như sau: Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1.8.2020 đến hết ngày 31.12.2020; mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1.1.2021. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.2020.

Trong Nghị quyết số 985/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) của Bộ Thông tin và Truyền thông là 20.682 triệu đồng; đồng thời, điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 20.682 triệu đồng. Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Toàn văn các Nghị quyết được đăng trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ