Hà Nội: Thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến người dân trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch  

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.11, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố đã giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng tại thị xã Sơn Tây. Theo báo cáo, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thị xã đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực. Tất cả các đồ án trước khi phê duyệt đều được lấy ý kiến cộng đồng dân cư, sau khi phê duyệt được tổ chức công bố rộng rãi cho toàn thể nhân dân được biết. Ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát theo quy hoạch được duyệt… Tuy nhiên, sau khi đồ án quy hoạch chung thị xã Sơn Tây lồng ghép đô thị vệ tinh đến năm 2030 được UBND thành phố phê duyệt, đặc biệt sau việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp năm 2013 đã xuất hiện những bất cập không phù hợp trong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới; việc bố trí vốn, huy động vốn đầu tư chưa đáp ứng được hướng phát triển nên hạ tầng kỹ thuật được thực hiện thiếu đồng bộ…

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đã tập trung làm rõ bất cập trong việc quy hoạch chung của thị xã lồng ghép với quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây; việc tích hợp chợ, trung tâm thương mại với quy hoạch chung, việc bố trí sử dụng đất trên thực tế; chất lượng các đề án quy hoạch cấp xã, đặc biệt các điểm trường; trách nhiệm của ngành tài nguyên môi trường đối với công tác quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới; kết quả thanh, kiểm tra, giám sát đối với công tác quy hoạch tại phường, xã; việc bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử trong việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới và chung của thị xã…

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Thị ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy xã, phường quan tâm hơn đến công tác quy hoạch; rà soát khớp nối với quy hoạch ngành cho phù hợp với quy hoạch chi tiết và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; đẩy mạnh vai trò giám sát của người dân trong việc thực hiện quy hoạch; quan tâm đến dự án hạ tầng kỹ thuật các dự án khu dân cư; tăng cường quản lý phát triển quy hoạch, trong đó đặc biệt chú trọng đến các di tích lịch sử, di sản văn hóa; tiếp tục quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với việc thực hiện quy hoạch… 

KHÁNH DUY