Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ 

Xem với cỡ chữ
Ngày 14.8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành và sự nghiệp phát triển đất nước.

Tập trung xây dựng thể chế

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ đã tập trung xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước ngành xây dựng. Cụ thể, Bộ đã chủ trì soạn thảo, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 125 văn bản quy phạm pháp luật và 27 Đề án.

Cụ thể, trong quản lý đầu tư xây dựng, Bộ đã soạn thảo, trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng; trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành các nghị định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; quản lý dự án đầu tư xây dựng… Cùng với đó, Bộ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị… theo quy hoạch và kế hoạch.

Về phát triển đô thị và nông thôn, Bộ đã trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị với nhiều nội dung đổi mới về phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn đánh giá, nguyên tắc, tiêu chí đánh giá phân loại đô thị. Luật Kiến trúc, do Bộ chủ trì soạn thảo, cũng đã được Quốc hội ban hành tháng 6.2019 và có hiệu lực từ tháng 7.2020.

Đáng chú ý, Bộ đã trình Thủ tướng ban hành 4 Quyết định về: Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025; Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cũng trong giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành và ban hành theo thẩm quyền 29 văn bản liên quan đến lĩnh vực nhà ở, công sở và quản lý thị trường bất động sản. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả 7 Chương trình phát triển nhà ở trọng điểm. Hành lang pháp lý để quản lý, kiểm soát phát triển vật liệu xây dựng cũng được Bộ hoàn chỉnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội  

Tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

​​​Đại hội đã thông qua số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 thành viên, trong đó bầu tại Đại hội 24 thành viên. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong cả nước. Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, tiêu cực, thất thoát lãng phí xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng, bảo đảm trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Xây dựng cũng đã có bước chuyển biến rõ rệt, đi vào thực chất và hiệu quả. “Những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng trong 5 năm qua đã có đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bộ Xây dựng đề ra 4 phương hướng. Thứ nhất, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thứ hai, tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ, bảo đảm nền nếp, chất lượng. Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Xây dựng với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong số những nhiệm vụ trọng tâm, Bộ sẽ hoàn thành hiệu quả Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” và Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”; hoàn thành và tổ chức thực hiện Đề án đổi mới phương pháp, lý luận quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Cùng với đó, tập trung ưu tiên rà soát, nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc khó khăn của địa phương trong quá trình thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các Nghị định, thông tư hướng dẫn để hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản.

H.Lan