NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên tại Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 477/TTr-BCTĐB ngày 28 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Tấn Việt, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên và ông Huỳnh Tấn Việt theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Kim Ngân