Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.779 tỷ đồng 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết ngày 31.12.2019 là 2.779,815 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG xăng dầu trong quý IV.2019 là hơn 1.278 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG xăng dầu trong quý này là hơn 520 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng công khai số lãi phát sinh trên số dư quỹ. Theo đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV.2019 là hơn 2 tỷ đồng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý này là 8 triệu đồng.

Trong năm 2019, số dư Quỹ BOG xăng dầu tại thời điểm hết quý I và quý II.2019 đều âm ở các mức là hơn 620 tỷ đồng và gần 500 tỷ đồng.

Đến hết quý III.2019, quỹ mới có số dư ở mức hơn 2.019 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ, hàng quý, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu để người dân được biết.

Giá xăng dầu trong năm 2019 diễn biến tương đối phức tạp. Từ tháng 1 tới tháng 4.2019 giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Tính trung bình trong năm 2019, giá xăng dầu đã tăng từ 5,5 - 21,8%, riêng mặt hàng mazut giảm hơn 15%.

M. Hương